Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel. 81 741-50-79
tel./fax 81 741-51-87
e-mail: sekretariat@sm-rudnik.pl
logo

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie informuje Członków Spółdzielni, że od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 01 czerwca 2023 r. zgodnie z § 81 - 82 Statutu Spółdzielni odbędzie się Walne Zgromadzenie, organizowane w częściach, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, asesor.
 3. Uchwalenie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu Obrad.
 4. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez Członków do reprezentowania ich na danej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przez inne osoby.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji:
  - Mandatowo – Skrutacyjnej,
  - Wnioskowej,
  - Wyborczej.
 7. Przyjęcie protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach:
  10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 czerwca 2019 r.
 8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie z działalności w latach:
  2019, 2020, 2021 i 2022 r.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji o lustracji częściowej za lata: 2019, 2020, 2021 i 2022.
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników lustracji pełnej obejmującej całokształt prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.,
 11. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej SM „Rudnik” w Lublinie z działalności w latach 2019, 2020, 2021 i 2022 r.
 12. Wybory do Rady Nadzorczej SM „Rudnik” na kadencję 2023-2026.
 13. Wybór przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
 15. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych SM „Rudnik” za lata 2019, 2020, 2021 i 2022,
  b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej / pokrycia straty bilansowej za lata 2019, 2020, 2021 i 2022,
  c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu SM „Rudnik” za lata 2019, 2020, 2021 i 2022,
  d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej SM „Rudnik” za lata 2019, 2020, 2021 i 2022,
  e) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu SM „Rudnik” w Lublinie z działalności w latach: 2019, 2020, 2021 i 2022,
  f) zmian Statutu SM „Rudnik” w Lublinie,
  g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
 16. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej odbytych na danej części Walnego Zgromadzenia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej SM „RUDNIK”.
 18. Ogłoszenie wyników wyborów przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości.
 20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.
 21. Zamknięcie obrad.

Poszczególne części zgromadzenia odbędą się w biurze SM „Rudnik” w Lublinie przy ul. F. Nowowiejskiego 6, o godz. 17:00, w terminach:

I część: 22.05.2023 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. F. Nowowiejskiego: 2, 5, 6, 9,
II część: 23.05.2023 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Jantarowej 29 i 31, przy ul. Kryształowej: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,
III część: 24.05.2023 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Organowej 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
IV część: 25.05.2023 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Koncertowej 19, Operowej 1, Melomanów 2, 4,
V część: 29.05.2023 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Milenijnej: 4, 5, 6, 8, 10, 12,
VI część: 30.05.2023 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Gen. Urbanowicza: 5, 7,
VII część: 31.05.2023 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Kwarcowej: 34, 36, 38, Jantarowej 27, 27a
VIII część: 01.06.2023 r. – członkowie – nabywcy mieszkań w budynkach przy ul. Jemiołuszki i Jemiołuszki/Szpaczej.

Na zebranie prosimy przybyć z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad walnego zgromadzenia. W sytuacji gdy Członek Spółdzielni posiada więcej niż jeden tytuł prawny uprawniający do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o wskazanie tytułu z którego wywodzi swoje uprawnienie do udziału w jednej z części Walnego Zgromadzenia, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w biurze SM Rudnik przy ul. F. Nowowiejskiego 6.

Materiały sprawozdawcze i projekty uchwał wyłożone są w biurze Spółdzielni, pok. Nr 12, ul. F. Nowowiejskiego 6. Członkowie SM „Rudnik” mogą zapoznać się z ww. dokumentami i uzyskać szczegółowe informacje w godzinach pracy Spółdzielni tj. poniedziałek: 7:00 - 17:00, wtorek, środa, czwartek: 7:00 – 15:00, piątek: 7:00 – 13:00.

Jednocześnie Informujemy, że kandydatów do Rady Nadzorczej SM „Rudnik” i kandydatów na przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości należy zgłaszać na formularzach dostępnych w biurze Spółdzielni przy ul. F. Nowowiejskiego 6 i w Działach Eksploatacji przy ul. Kryształowej 2 i Milenijnej 10 w terminie do dnia 5 maja 2023 r.

 

Lublin, dnia 28 kwietnia 2023 r.

* * * * * * * * *

Poniżej zamieszczamy wzór druku

PEŁNOMOCNICTWO NA WALNE ZGROMADZENIE
(ikona pdf wersja PDF)

POBIERZ

* * * * * * * * * * * * * * * * *

UWAGA !

W związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
oraz w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rudnik” w Lublinie

zwraca się z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich bieżących spraw,
w szczególności związanych z opłatami eksploatacyjnymi,
telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej


Kontakt ze Spółdzielnią możliwy jest pod następującymi numerami telefonów
i adresami poczty elektronicznej:

Sprawy czynszowe: 81 741 50 79, 663 920 400, czynsze@sm-rudnik.pl
Sprawy eksploatacyjne: 81 740 84 33 oraz 81 741 50 79, sekretariat@sm-rudnik.pl
Sprawy związane z inwestycjami budowlanymi: 607 101 580, rezerwacje@sm-rudnik.pl


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rudnik” informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r.
w przypadku wystąpienia awarii hydraulicznej bądź elektrycznej poza godzinami pracy administracji -
całodobowo należy korzystać z Pogotowia Technicznego pełnionego
przez firmę Zakład Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowych pod nr tel. 81 307 06 16  lub 536 504 502


Przepraszamy za wszelkie niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość w związku

z wyjątkową sytuacją i dbałością o zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku problemów zdrowotnych wskazujących
na chorobę zakaźną COVID-19 zaleca się kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
Oddziałem Nadzoru Przeciwepidemicznego.

Dostępne numery telefonów:
81 47 87 147         81 47 87 113         81 47 87 114         81 47 87 129
81 47 87 132         81 47 87 133        81 47 87 107        81 47 87 120

81 47 87 118         81 47 87 141         81 47 87 108         81 47 87 110
691 507 758
Całodobowa Infolinia Ministerstwa Zdrowia:
800 190 590

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top