Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6

81 741-51-87

Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6

81 741-51-87

Twoje mieszkanie w Lublinie

Twoje mieszkanie w Lublinie

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zarząd SM ,,RUDNIK” w Lublinie informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych uzyskanych bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK w Lublinie, 20- 880 Lublin ul. Nowowiejskiego 6, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy w Świdniku pod numerem 0000152895, posiadająca numer NIP 712-016-17-32 oraz numer REGON 1288196, zwana dalej „Administratorem”;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych SM “RUDNIK” możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@sm-rudnik.pl

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
art. 6 ust 1. lit. a) RODO zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – przy wstępowaniu w poczet członków spółdzielni,
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji postanowień zawartych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej “RUDNIK” w Lublinie – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty gospodarcze, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5) Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów zawartych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej “RUDNIK” w Lublinie, dla których są gromadzone, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania zgodności z zobowiązaniami umownymi i wymaganiami prawnymi.

6) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli tylko nie będzie to ograniczone przepisami prawa Administrator niezwłocznie wykona żądanie. Administrator niezwłocznie przekaże decyzję z zakresie wykonania żądania.

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych jest konieczne, a także niezbędne w celu realizacji postanowień zawartych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej “RUDNIK” w Lublinie.

ul. Jantarowa 29 i 31
Ul. Jemiołuszki 1,2
ul. Melomanów 2, 4
ul. Kryształowa 2