Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
PRZETARGI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rudnik” w Lublinie

OGŁASZA PRZETARG NA:

ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności garażu nr 14 o pow. 9,80 m2,
położonego w budynku mieszkalnym nr 17
przy ul. Organowej w Lublinie,
CENA WYWOŁAWCZA: 13 161,00 zł (w tym 23% VAT)
WADIUM: 131,61 zł


Oględzin garażu można dokonywać
do dnia 18.07.2019 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Spółdzielni.
Tel. kontaktowy: (81) 741-50-79.

 

Oferty na przetarg należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Rudnik przy ul. F. Nowowiejskiego 6 w Lublinie, w zaklejonych kopertach do dnia 19.07.2019 r., do godz. 12.00.

Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Rudnik przy ul. F. Nowowiejskiego 6 w Lublinie
w dniu 22.07.2019 r. o godz. 12.00.

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę ustanowienia odrębnej własności garażu,
- dowód wpłaty wadium dokonanej na rachunek nr 34 1240 2470 1111 0000 3217 9536


Składane oferty winny być podpisane osobiście przez oferentów


Osoby stawające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i przestrzegania zasad w nim zawartych.

Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Rudnik.

 

<<wstecz
Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top