Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
OGŁOSZENIA

 

SM-Rudnik-pieczatka-firmowa2020Lublin. dn. 14.05.2020 r.

INFORMACJA ZARZĄDU
W SPRAWIE ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie

odstepZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie informuje, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Walne Zgromadzenie Spółdzielni nie odbędzie się w ustawowym terminie tj. do dnia 30.06.2020 r.

odstepZgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568), zwołanie Walnego Zgromadzenia będzie możliwe w okresie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

odstepPo odwołaniu stanu epidemii Zarząd Spółdzielni powiadomi Członków Spółdzielni o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia.

SM-Rudnik-pieczatka-zarzad2020

* * *

INFORMACJA
W SPRAWIE AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH,
USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniu 09 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze.

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1,2,3,4 i ust.2 ustawy, członkiem Spółdzielni jest osoba, której przysługuje: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

Z uwagi na obowiązek wynikający z przepisu art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), tj. prowadzenia Rejestru Członków przez Spółdzielnię i konieczności wpisania właściwych osób do Rejestru Członków, prosimy o uaktualnienie i potwierdzenie zgodności danych zawartych w dokumentacji znajdującej się w Spółdzielni ze stanem faktycznym i prawnym, poprzez przedłożenie do biura Spółdzielni (ul. F. Nowowiejskiego 6, pokój nr 14) stosownych dokumentów, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 r. (dokumentami takimi będą: postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, odpis skrócony aktu zgonu, wyrok orzekający rozwód, dowód zniesienia współwłasności mieszkania itp.).

W przypadku nie zgłoszenia ewentualnych zmian, do Rejestru Członków zostaną wpisane osoby na podstawie dokumentów znajdujących się w Spółdzielni. 

<<wstecz
Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top