Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
OGŁOSZENIA
 smrudnik pieczątka

K O M U N I K A T
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik" w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik" w Lublinie, stosownie do postanowień § 83 ust. 9 Statutu Spółdzielni, informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik" w Lublinie, które odbyło się w ośmiu częściach w dniach 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 czerwca 2018 r. przyjęło w głosowaniu jawnym następujące uchwały:

1) uchwałę nr 1/2018 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie za 2017 r.; za podjęciem uchwały głosowało 75 członków, głosów przeciwnych - 0. Głosów wstrzymujących – 1.

2) uchwałę nr 2/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r. ; za podjęciem uchwały głosowało 77. członków, głosów przeciwnych nie było. Głosy wstrzymujące - 2.

3) uchwałę nr 3/2018 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie za 2017 r.: za podjęciem uchwały głosowało 75 członków, głosów przeciwnych - 0. Głosów wstrzymujących- 4.

4) uchwałę nr 4/2018 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie za 2017 r. Za podjęciem uchwały głosowało 75 członków, głosów przeciwnych 2. Głosy wstrzymujące – 2.

5) uchwałę nr 5/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Borawskiemu – Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie z działalności w 2017r. Za podjęciem uchwały głosowało 76 członków, głosów przeciwnych - 1. Głosy wstrzymujące – 2.

6) uchwałę nr 6/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zychowiczowi – Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie z działalności w 2017 r. Za podjęciem uchwały głosowało 74 członków, 1 głos oddano przeciwko uchwale. Głosy wstrzymujące – 4.

7) uchwałę nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Wojtyła Członkowi Zarządu Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie z działalności w 2017 r. Za podjęciem uchwały głosowało 78 członków głosów przeciwnych nie było. Głosy wstrzymujące – 1.

8) uchwałę nr 8/2018 w sprawie uchwalenia zmian statutu Spółdzielni. Za podjęciem uchwały głosowało 79 członków, 0 głosów przeciwko uchwale. Głosów wstrzymujące - 0.

9) uchwałę nr 9/2018 w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie. Za podjęciem Uchwały głosowało 76 członków, 0 głosów przeciwko uchwale. Głosów wstrzymujące – 3.

10) uchwałę nr 10/2018 w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie. Za podjęciem Uchwały głosowało 78 członków, 0 głosów przeciwko uchwale. Głosów wstrzymujących – 1.

smrudnik podpisy wz2018

* * *

INFORMACJA
W SPRAWIE AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH,
USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniu 09 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze.

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1,2,3,4 i ust.2 ustawy, członkiem Spółdzielni jest osoba, której przysługuje: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

Z uwagi na obowiązek wynikający z przepisu art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), tj. prowadzenia Rejestru Członków przez Spółdzielnię i konieczności wpisania właściwych osób do Rejestru Członków, prosimy o uaktualnienie i potwierdzenie zgodności danych zawartych w dokumentacji znajdującej się w Spółdzielni ze stanem faktycznym i prawnym, poprzez przedłożenie do biura Spółdzielni (ul. F. Nowowiejskiego 6, pokój nr 14) stosownych dokumentów, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 r. (dokumentami takimi będą: postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, odpis skrócony aktu zgonu, wyrok orzekający rozwód, dowód zniesienia współwłasności mieszkania itp.).

W przypadku nie zgłoszenia ewentualnych zmian, do Rejestru Członków zostaną wpisane osoby na podstawie dokumentów znajdujących się w Spółdzielni.

 

<<wstecz
Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top