Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6

81 741-51-87

Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6

81 741-51-87

Twoje mieszkanie w Lublinie

Twoje mieszkanie w Lublinie

OGŁOSZENIA

pieczatka-rudnik

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie informuje Członków Spółdzielni, że
od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 28 maja 2024 r. zgodnie z § 81 – 82 Statutu Spółdzielni odbędzie się Walne Zgromadzenie, organizowane w częściach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, asesor.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez Członków do reprezentowania ich na danej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przez inne osoby.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:

  • Mandatowo – Skrutacyjnej,
  • Wnioskowej,

6. Przyjęcie protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach: 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie z działalności
w 2023 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji o lustracji częściowej za 2023 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Rudnik” w Lublinie z działalności w 2023 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
    a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Rudnik” za 2023 r.,
    b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023r.,
    c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Rudnik” za 2023 r.,
    d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Rudnik” za 2023 r.,
   e) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu SM „Rudnik” w Lublinie z działalności
   w 2023 r.,
   f) zmian Statutu SM „Rudnik” w Lublinie,
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

Poszczególne części zgromadzenia odbędą się w biurze SM „Rudnik” w Lublinie przy
ul. F. Nowowiejskiego 6, o godz. 1700, w terminach:

I część: 15.05.2024 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. F. Nowowiejskiego: 2, 5, 6, 9,
II część: 16.05.2024 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Jantarowej 29 i 31,
przy ul. Kryształowej: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,
III część: 20.05.2024 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Organowej 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
IV część: 21.05.2024 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Koncertowej 19, Operowej 1, Melomanów 2, 4,
V część: 22.05.2024 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Milenijnej: 4, 5, 6, 8, 10, 12,
VI część: 23.05.2024 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Gen. Urbanowicza: 5, 7,
VII część: 27.05.2024 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Kwarcowej: 34, 36, 38,
Jantarowej 27, 27a,
VIII część: 28.05.2024 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Jemiołuszki 12, 14 oraz członkowie – nabywcy mieszkań w budynkach przy ul. Jemiołuszki/Szpaczej i przy ul. Bluszczowej.

Na zebranie prosimy przybyć z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad walnego zgromadzenia.

W sytuacji gdy Członek Spółdzielni posiada więcej niż jeden tytuł prawny uprawniający do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o wskazanie tytułu z którego wywodzi swoje uprawnienie do udziału w jednej z części Walnego Zgromadzenia, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w biurze SM Rudnik przy ul. F. Nowowiejskiego 6.

Materiały sprawozdawcze i projekty uchwał wyłożone są w biurze Spółdzielni,
pok. Nr 12, ul. F. Nowowiejskiego 6.
Członkowie SM „Rudnik” mogą zapoznać się z ww. dokumentami i uzyskać szczegółowe informacje
w godzinach pracy Spółdzielni tj. 
poniedziałek: 7:00 – 17:00 , wtorek, środa, czwartek: 7:00 – 15:00, piątek: 7:00 – 13:00.

Lublin, dnia 23 kwietnia 2024 r.

 

pieczatka-zarzad

INFORMACJA
W SPRAWIE AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH,
USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniu 09 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze.

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1,2,3,4 i ust.2 ustawy, członkiem Spółdzielni jest osoba, której przysługuje: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

Z uwagi na obowiązek wynikający z przepisu art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), tj. prowadzenia Rejestru Członków przez Spółdzielnię i konieczności wpisania właściwych osób do Rejestru Członków, prosimy o uaktualnienie i potwierdzenie zgodności danych zawartych w dokumentacji znajdującej się w Spółdzielni ze stanem faktycznym i prawnym, poprzez przedłożenie do biura Spółdzielni (ul. F. Nowowiejskiego 6, pokój nr 14) stosownych dokumentów, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 r. (dokumentami takimi będą: postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, odpis skrócony aktu zgonu, wyrok orzekający rozwód, dowód zniesienia współwłasności mieszkania itp.).

W przypadku nie zgłoszenia ewentualnych zmian, do Rejestru Członków zostaną wpisane osoby na podstawie dokumentów znajdujących się w Spółdzielni. 

ul. Organowa 15
ul. Organowa 15
ul. Jantarowa 27 i 27 a
ul. Jantarowa 27 i 27 a