Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK
Lublin ul. F.Nowowiejskiego 6
tel./fax 81 741-51-87
logo
OGŁOSZENIA

 

 smrudnik pieczątka

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie informuje Członków Spółdzielni, że od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 21 czerwca 2018 r. zgodnie z § 81- 82 Statutu Spółdzielni odbędzie się Walne Zgromadzenie, organizowane w częściach, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
  - Mandatowo – Skrutacyjnej,
  - Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach: 12, 13, 14, 19, 20, 21 i 22 czerwca 2017 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie z działalności w 2017 r.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników lustracji częściowej obejmującej prowadzoną przez Spółdzielnię działalność inwestycyjną w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Rudnik” w Lublinie z działalności w 2017 r.
 9. Omówienie zmian Statutu SM „Rudnik” w Lublinie, Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM „Rudnik” w Lublinie i Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Rudnik”.
 10. Dyskusja.
 11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Rudnik” za 2017 r.,
  b) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.,
  c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Rudnik” za 2017 r.,
  d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Rudnik” za 2017 r.,
  e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Rudnik” w Lublinie z działalności w 2017 r.,
  f) zmian Statutu SM „Rudnik” w Lublinie,
  g) zmian Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM „Rudnik” w Lublinie,
  h) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Rudnik” w Lublinie.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zgłoszonych wniosków.
 13. Zamknięcie obrad.

Poszczególne części zgromadzenia odbędą się w biurze SM „Rudnik” w Lublinie przy ul. F. Nowowiejskiego 6, o godz. 17.00, w terminach:

I część: 11.06.2018 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Milenijnej: 4, 5, 6, 8, 10, 12.

II część: 12.06.2018 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. F. Nowowiejskiego: 2, 5, 6, 9.


III część: 13.06.2018 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Organowej: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19.


IV część: 14.06.2018 r. – członkowie zamieszkali w budynku przy ul. Organowej 6.


V część: 18.06.2018 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Koncertowej 19 i Operowej 1.


VI część: 19.06.2018 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Melomanów: 2, 4.


VII część: 20.06.2018 r. – członkowie zamieszkali w budynkach przy ul. Kryształowej: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9.


VIII część: 21.06.2018 r. – członkowie – nabywcy mieszkań w budynkach przy ul. Jantarowej: 29, 31.

Na zebranie prosimy przybyć z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia.

Materiały sprawozdawcze i projekty uchwał wyłożone są w biurze Spółdzielni, pok. Nr 12, ul. F. Nowowiejskiego 6.

Członkowie SM „Rudnik” mogą zapoznać się z ww. dokumentami i uzyskać szczegółowe informacje w godzinach pracy Spółdzielni tj. poniedziałek: 7,00 - 17,00 , wtorek, środa, czwartek: 7,00 – 15,00, piątek: 7,00 – 13,00.

 

smrudnik podpisy wz2018

 

Lublin, dnia 17 maja 2018 r.

* * *

INFORMACJA
W SPRAWIE AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH,
USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik” w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniu 09 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze.

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1,2,3,4 i ust.2 ustawy, członkiem Spółdzielni jest osoba, której przysługuje: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

Z uwagi na obowiązek wynikający z przepisu art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), tj. prowadzenia Rejestru Członków przez Spółdzielnię i konieczności wpisania właściwych osób do Rejestru Członków, prosimy o uaktualnienie i potwierdzenie zgodności danych zawartych w dokumentacji znajdującej się w Spółdzielni ze stanem faktycznym i prawnym, poprzez przedłożenie do biura Spółdzielni (ul. F. Nowowiejskiego 6, pokój nr 14) stosownych dokumentów, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 r. (dokumentami takimi będą: postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, odpis skrócony aktu zgonu, wyrok orzekający rozwód, dowód zniesienia współwłasności mieszkania itp.).

W przypadku nie zgłoszenia ewentualnych zmian, do Rejestru Członków zostaną wpisane osoby na podstawie dokumentów znajdujących się w Spółdzielni.

 

<<wstecz
Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK Lublin
Top